Inschrijven Avonddriedaagse Kaatsheuvel

Sinds 2022 heeft stichting Jeugdpret de organisatie van de avonddriedaagse in Kaatsheuvel overgenomen. Om de inschrijvingen van zowel de vrijwilligers als de deelnemers beter in beeld te hebben is ervoor gekozen om de inschrijvingen te centreren. Daarom vjndt u de inschrijvingen voor de Avonddrie daagse Kaatsheuvel 2023 op de website van Jeugdpret. In 2023 vindt de 50e editie van de avonddriedaagse plaatst, dit beloofd een groot feest te worden!

De avonddrie daagse Kaatsheuvel zijn dit jaar op 31 mei / 1 & 2 juni

Als vrijwilliger kun je jezelf inschrijven via de deze link: Inschrijfformulier vrijwilliger ADD – Jeugdpret

Vanaf 25 maart kunnen alle deelnemers zichzelf inschrijven.

WANDELTIJDEN

De Avonddriedaagse gaat van start ! Hieronder vind je de wandeltijden en informatie.

5 KM
 
Woensdag & Donderdag: Start 18:00 uur – aankomst Prins Mauritsplein ca. 19:00 uur
Vrijdag: Start Prins Mauritsplein ! 18.00 uur – aankomst Prins Mauritsplein ca. 19:15  uur
 
10 KM
 
Woensdag: Start 18:00 uur – aankomst Prins Mauritsplein ca. 20:30 uur
Donderdag: 17:45 uur – aankomst Prins Mauritsplein ca. 20:00 uur
Vrijdag: Start Prins Mauritsplein ! 17:15 uur – aankomst Prins Mauritsplein ca. 19:15  uur
 
De aankomst op vrijdag wordt uiteraard weer een feestelijke binnenkomst met de uitreiking van de medailles en natuurlijk gezellige muziek. 

REGLEMENT

 • De Avonddriedaagse (hierna ook wel ADD genoemd) wordt georganiseerd door Stichting Avonddriedaagse Kaatsheuvel (hierna te noemen: de organisatie).
 • De ADD is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Alleen betalende deelnemers ontvangen startbewijzen, traktaties en na afloop een medaille.
 • De inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van een Startkaart bij het startbureau.
 • Bij alle groepen die uit kinderen bestaan dienen een aantal eigen volwassen groepsbegeleiders mee te lopen.  
 • De groepsbegeleiders dragen geen verantwoordelijkheid voor andermans kinderen, maar kunnen vanuit een natuurlijke gezagspositie kinderen aanspreken op gevaarlijk en/of roekeloos gedrag.
 • Deelnemers van de ADD worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
 • Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 • Wij vragen u vriendelijk niet te roken tijdens de wandeltochten en het bijzonder niet te roken in het bijzijn van kinderen.
 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 • De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
 • Tijdens de ADD is het deelnemers niet toegestaan om:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
  • Luid spelende radio‚Äôs of andere geluidsdragers met zich mee te voeren.
  • Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
  • Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden. 
  • Honden mee te laten lopen.
 • Aanwijzingen van de organisatie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de ADD onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Na iedere wandeldag dient de individuele deelnemer en/of groepsbegeleider zich af te melden door inlevering van de startkaart bij de medewerker(s) van de organisatie bij de finish. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. 
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de ADD zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen tijdens ADD.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of – plaatsen te wijzigen of de ADD geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • Met het inschrijven voor de ADD verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website www.addkaatsheuvel.nl ter inzage is en tijdens de wandeldagen verkrijgbaar bij het startbureau.
To Top